Mateřská škola zajišťuje celodenní péči o děti se zdravotním handicapem – převážně poruchami hybnosti, děti s kombinovanými vadami, o děti mentálně nebo smyslově postižené, děti s vadami řeči nebo děti s různými zdravotními problémy a komplikacemi projevujícími se v různých oblastech psychomotorického vývoje. Přijímány jsou děti ve věku od 2 do 8 let z celého Olomouckého kraje na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Kapacita našeho zařízení je 25 dětí. Děti jsou ve čtyřech třídách o počtu 5 – 7 dětí. Děti v jednotlivých třídách jsou různého věku i postižení tak, aby každá skupina působila vyrovnaně a podnětně a aby se dařilo co nejlépe zvládat skupinovou a individuální práci. V každé třídě zajišťuje výchovně vzdělávací činnost speciální pedagog za podpory asistenta pedagoga a zdravotně ošetřovatelskou práci diplomovaná sestra.

Součástí vzdělávací nabídky jsou pravidelné canisterapie, muzikoterapie, plavání v bazénu rehabilitačního centra Elpis, návštěvy divadel apod. Nově je v naší školce vytvořen snoezelen koutek pro smyslovou stimulaci, relaxaci a realizaci prvků z konceptu Bazální stimulace. Prostor zahrady je doplněn o smyslový chodníček „bosá stezka“.

O řečový vývoj dětí se stará logoped zařízení. Komplexnost péče doplňují externě 2 psycholožky a pediatr. V oblasti poradenství spolupracujeme se:

  • Speciálním pedagogickým centrem pro žáky s více vadami v Mohelnici
  • SPC pro sluchově postižené Olomouc
  • SPC pro děti s vadami řeči
  • SPC Olomouckého kraje
  • Středisky rané péče Olomouc
  • JAN
  • Za sklem

Na doporučení lékaře je dětem denně poskytována rehabilitace 2 fyzioterapeutkami .

Nedílnou, ne-li nejdůležitější součástí týmu jsou rodiče dětí. Rodiče jsou v každodenním kontaktu se speciálním pedagogem, jsou metodicky vedeni, jak mají s dětmi doma pracovat. Vytváříme možnosti pro vzájemné setkávání rodičů během námi pořádaných odpoledních akcí pro rodiče s dětmi. Hlavním sponzorem naší mateřské školy, díky kterému financujeme tyto aktivity, pořizujeme speciální pomůcky, vybavení, které podpoří a zkvalitní práci, je firma METECH Věrovany.

Snahou všech je vytváření těch nejlepších podmínek pro rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuálních možností a potřeb. Cílem je dosažení maximální samostatnosti v sebeobsluze a podpora elementárních poznatků dětské problematiky, které usnadní dětem vstup do školy a dalšího života.

Zápis dětí do MŠ probíhá v průběhu školního roku (září-červen) vždy dopoledne do 12 hod.

Těšíme se na Vás!