Základní škola logopedická Olomouc je školská instituce, zřízená Olomouckým krajem, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím posláním je pomáhat dětem v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní speciálními výchovně vzdělávacími prostředky.

Do ZŠ logopedické přijímáme děti s vadami řeči mluvené (s opožděným vývojem a specificky narušeným vývojem řeči, s nesprávnou výslovností, koktavé, huhňavé), s potížemi ve čtení a psaní, nedoslýchavé, ve věkové a schopnostní kategorii žáků běžné-spádové základní školy.

Speciální výchovně-vzdělávací činnosti organizujeme v malých skupinách (zpravidla 6 – 14 žáků). Snažíme se přitom, abychom rozvojem řečových funkcí žáků rozvinuli jejich předpoklady k úspěšnému začlenění mezi vrstevníky do spádových škol, příp. do škol středních. Zvláštností vyučování u nás je jeho průběžné využívání ve prospěch logopedického programu, podpory vývoje řečových funkcí zvláště v hodinách individuální logopedické péče, rozvoje komunikačních schopností na 1. stupni a rozvoje gramatických a čtenářských dovedností na 2. stupni. Školní rok zahajujeme týdnem intenzivní logopedické péče, kde probíhají speciálně pedagogické činnosti dle plánu a pod vedením třídního učitele-logopeda. 

Školní jídelna zajišťuje pro děti a žáky celodenní stravu včetně dietních variant a bezlepkové stravy.

Budovy školy – ZŠ, MŠ, internát, tělocvična a školní jídelna – jsou umístěny v obnoveném areálu bývalé pavilonové olomoucké městské školy. Všechny prostory jsou po celkové rekonstrukci a vyhovují současným hygienickým požadavkům. Základní škola má 16 tříd, počítačovou učebnu, školní dílnu, žákovskou kuchyňku, keramickou pracovnu, pracovny pro učitele a potřebné skladovací prostory pro školní pomůcky.

Internát disponuje 20 dvoulůžkovými pokoji se samostatným hygienickým zázemím a  klubovnami pro skupinovou práci  s ubytovanými žáky. Provoz je organizován v týdenním režimu.


Historické mezníky školy

 • Září 1951 – otevřena jednotřídní škola „pro vadně mluvící“, umístěná na Kosinově ulici v Olomouci. Od následujícího roku 1952 byla škola přestěhována na Hrad. Současně byl v Purkrabské ulici zřízen Domov – internát.
 • Únor 1953 – získány prostory v Sokolské ulici (škola měla 2 třídy).
 • Září 1953 – po získání nových místností na Partyzánské ulici byly otevřeny 3 třídy.
 • Školní rok 1954/1955 začal až 11. listopadu 1954 – po přestěhování školy do bývalého soukromého sídla arcibiskupa Msgre. Leopolda Prečana tzv. Prečanovy vily na třídě Bohumíra Dvorského na Sv. Kopečku. Škola se po přestěhování na Sv. Kopeček postupně rozrostla na šestitřídní speciální školu.
 • Září 1993 – zřízeno Speciálně pedagogické centrum 3 třídy.
 • Leden 1996 – ke škole přičleněna jako její součást dvoutřídní Mateřská škola pro děti s vadami řeči na detašovaném pracovišti na Mošnerově ulici (původně zřízena k 1.9.1991 jako speciální mateřská škola městská).
 • Září 1998 – MŠ pro děti s vadami řeči přestěhována do prostorů po mateřské škole a jeslích v Olomouci na Jílové ulici 43 A, spolu se dvěma třídami ZŠ pro děti s vadami řeči a 4 pracovnami SPC.
 • Květen 2007 – 1. etapa přestěhování školy do nového areálu na třídě Svornosti (Jílová 1. a 2. třída ZŠ
  a SPC).
 • Červenec a srpen 2007 – 2. etapa stěhování základní školy, internátu pracoven SPC a veškerého inventáře z historického areálu na Sv. Kopečku do nového areálu v Olomouci na třídě Svornosti.
 • Srpen 2007 – 3. etapa stěhování mateřské školy veškerého inventáře z areálu na Jílové ulici do nového areálu v Olomouci na třídě Svornosti.
 • Září 2007 – zahájen provoz celého zařízení po 56 letech opět v Olomouci, nyní však v rekonstruovaném areálu na třídě Svornosti 900/37.
 • Leden 2016 – zahájení provozu firemní MŠ na Gorazdově náměstí v Olomouci
 • Červenec 2017 – připojení ZŠ a MŠ při FN Olomouc a MŠ při dětském stacionáři na Mošnerově ulici
  v Olomouc

Mezníky

 • 1. 1. 2022 – převedení  SPC pod PPP a SPC Olomouckého kraje
 • 1. 9. 2022 – převedení MŠ Gorazdovo pod MŠ, ZŠ a SŠ prof. Vejdovského
 • 1. 1. 2024 – převedení MŠM pod ZŠ a MŠ logopedickou Olomouc