Základní škola při Fakultní nemocnici v Olomouci je školská instituce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním posláním školy je být součástí léčebného procesu žáka, který se po ukončení hospitalizace úspěšně začlení do výchovně-vzdělávacího procesu ve své kmenové škole. Škola sídlí v budově Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Žáci jsou vyučováni až 20 hodin týdně. Do výuky jsou zařazovány hospitalizované děti na základě doporučení lékaře. Výuka probíhá individuální formou s přímou i samostatnou prací u lůžka nebo hromadně ve třídách. Pedagog navazuje na učivo kmenové školy.

Žáci krátkodobě hospitalizovaní jsou vyučováni základním předmětům – jazyk český, matematika, cizí jazyk, estetická výchova (podle ŠVP Základní škola a Mateřská škola při FN Olomouc).

dlouhodobě hospitalizovaných a vracejících se žáků vyhotovuje pedagog individuální vzdělávací plány pro všechny předměty kromě tělesné výchovy na základě plánů kmenových škol. Škola vyučuje žáky podle dokumentů ŠVP.

Po ukončení dlouhodobě hospitalizovaného žáka naše škola zasílá na kmenovou školu osobní záznam žáka s jeho výchovně – vzdělávacími výsledky. U dlouhodobě hospitalizovaných a vracejících se žáků je hodnocení rozšířeno o návrh na klasifikaci

jednotlivých předmětů.

V současné době se výuka soustřeďuje většinou v budově Dětské kliniky. Docházíme na oddělení kožní, chirurgické, plastické chirurgie, rehabilitační.

Způsob vyučování ve škole při nemocnici se liší od výuky na základních školách. Odvíjí se dvěma směry:

  • směr psychoterapeutický
    • citlivý, přátelský, motivující přístup k situacím hospitalizovaného žáka

  • směr výchovně – vzdělávací
    • motivující žáka k dosažení lepších výsledů (individuální způsob výuky)
    • navazující na učivo kmenové školy
    • žák nemusí opakovat ročník, vrací se mezi spolužáky

Zdravotní stav dětí je pro nás základní prioritou, která určuje způsob a možnosti výuky na škole při nemocnici.