Mateřská škola logopedická Olomouc je školská instituce, zřízená Olomouckým krajem, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejím posláním je pomáhat dětem v překonávání nedostatků řečových funkcí, tj. nedostatků v mluvení, čtení a psaní speciálními výchovně vzdělávacími prostředky.

Mateřská škola logopedická poskytuje speciální výchovně vzdělávací – logopedickou péči předškolním dětem (ve věku 4-7 let) s různými vadami řeči. Provoz MŠ je zajištěn ve dvou třídách. Výuku a speciálně pedagogickou – logopedickou péči zajišťují 4 učitelky.

Do mateřské školy logopedické jsou přijímány děti na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení poradenského zařízení.